RODO

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o ochronie Państwa danych.

RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest odpowiednio: Wspólnota Mieszkaniowa zgodnie z położeniem oraz własnością danego lokalu.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarza zarządca nieruchomości, czyli firma Estate Care Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 719/1, 81-853 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 727944, NIP 585 148 40 41.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania zawartej przez Spółkę umowy z Państwa Wspólnotą Mieszkaniową w celu realizacji jej postanowień, związanych z obsługą nieruchomości, a przede wszystkim w celu:

 • realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • realizacji procesów związanych z Państwa uczestnictwem we Wspólnocie, m.in. prowadzeniu spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę;
 • kontaktowania się z właścicielami lokali;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obrona przez roszczeniami wobec Wspólnoty.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty, w tym zarządca nieruchomości oraz podmioty świadczące usługi m.in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz organy administracji publicznej.

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wynikający z przepisów prawnych, tj.

 • czas trwania umowy o zarządzanie/administrowanie;
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
 • czas do momentu wycofania zgody.

Jakie macie Państwo prawa?

 • Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełniania, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia oraz do zapomnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pisemnie, poprzez adres korespondencyjny: Estate Care Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 719/1, 81-853 Sopot, za pomocą adresu e–mail: biuro@estatecare.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 622 26 02.

Jakie są korzyści w związku z wprowadzeniem RODO?

RODO zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Jakie niedogodności wynikają z RODO?

 Uzyskanie informacji, powiązanych z danymi osobowymi może być utrudnione. Zanim udzielimy takiej informacji, musimy mieć pewność, że przekazujemy dane zgodnie z prawem, osobie do tego upoważnionej. W związku z tym, dokonaliśmy aktualizacji procedur, dotyczących udzielenia szczegółowych informacji mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej, tj. na temat zaliczek, stanu rozliczeń czy bieżących spraw wspólnoty.